Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Presented Following Concussion
Norman Cottrill, Brian McCully, Mary Payne
JMD. 2019;12(1):52-53.   Published online 2018 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.18027
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Recommendations for the diagnosis and treatment of paroxysmal kinesigenic dyskinesia: an expert consensus in China
Li Cao, Xiaojun Huang, Ning Wang, Zhiying Wu, Cheng Zhang, Weihong Gu, Shuyan Cong, Jianhua Ma, Ling Wei, Yanchun Deng, Qi Fang, Qi Niu, Jin Wang, Zhaoxia Wang, You Yin, Jinyong Tian, Shufen Tian, Hongyan Bi, Hong Jiang, Xiaorong Liu, Yang Lü, Meizhen Sun
Translational Neurodegeneration.2021;[Epub]     CrossRef