Myotonia Congenita Can Be Mistaken as Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia
Aryun Kim, Mihee Jang, Han-Joon Kim, Yoon Kim, Dae-Seong Kim, Jin-Hong Shin, Beomseok Jeon
JMD. 2018;11(1):49-51.   Published online 2018 Jan 23     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.17056
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic updates on paroxysmal dyskinesias
James Y. Liao, Philippe A. Salles, Umar A. Shuaib, Hubert H. Fernandez
Journal of Neural Transmission.2021; 128(4): 447.     CrossRef
A Japanese family with primary familial brain calcification presenting with paroxysmal kinesigenic dyskinesia - A comprehensive mutational analysis-
Akihiko Mitsutake, Takashi Matsukawa, Kristine Joyce L. Porto, Tatsuya Sato, Junko Katsumata, Tomonari Seki, Risa Maekawa, Takuto Hideyama, Masaki Tanaka, Hiroyuki Ishiura, Tatsushi Toda, Shoji Tsuji, Yasushi Shiio
Journal of the Neurological Sciences.2020; 418: 117091.     CrossRef
Paroxysmal movement disorders – practical update on diagnosis and management
Claudio M. De Gusmao, Laura Silveira-Moriyama
Expert Review of Neurotherapeutics.2019; 19(9): 807.     CrossRef
The study of exercise tests in paroxysmal kinesigenic dyskinesia
Hai-Yan Zhou, Fei-Xia Zhan, Wo-Tu Tian, Chao Zhang, Yan Wang, Ze-Yu Zhu, Xiao-Li Liu, Yang-Qi Xu, Xing-Hua Luan, Xiao-Jun Huang, Sheng-Di Chen, Li Cao
Clinical Neurophysiology.2018; 129(11): 2435.     CrossRef