Globus Pallidus Interna Deep Brain Stimulation in a Patient with Medically Intractable Meige Syndrome
Dae-Woong Bae, Byung-chul Son, Joong-Seok Kim
JMD. 2014;7(2):92-94.   Published online 2014 Oct 30     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.14013
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Blepharospasm, Oromandibular Dystonia, and Meige Syndrome: Clinical and Genetic Update
Hongying Ma, Jian Qu, Liangjun Ye, Yi Shu, Qiang Qu
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Pallidal versus subthalamic deep-brain stimulation for meige syndrome: a retrospective study
Jiayu Liu, Hu Ding, Ke Xu, Ruen Liu, Dongliang Wang, Jia Ouyang, Zhi Liu, Zeyu Miao
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Predictive factors for long-term clinical outcomes of deep brain stimulation in the treatment of primary Meige syndrome
Xin Wang, Zhiqi Mao, Zhiqiang Cui, Xin Xu, Longsheng Pan, Shuli Liang, Zhipei Ling, Xinguang Yu
Journal of Neurosurgery.2020; 132(5): 1367.     CrossRef
Long-Term Efficacy of Deep Brain Stimulation of Bilateral Globus Pallidus Internus in Primary Meige Syndrome
Hong Tian, Yanbing Yu, Xueke Zhen, Li Zhang, Yue Yuan, Bo Zhang, Liang Wang
Stereotactic and Functional Neurosurgery.2019; 97(5-6): 356.     CrossRef
Meige's syndrome: History, epidemiology, clinical features, pathogenesis and treatment
Sanjay Pandey, Soumya Sharma
Journal of the Neurological Sciences.2017; 372: 162.     CrossRef